۵ مهر ۱۳۹۷

عشق واقعی

زیرا فقط همراه دختر است که می‌تواند زیبایی را در نهایت آن احساس کند. در بیرون چراغ‌ها را روشن کرده بودند. مردم از کتابخانه می‌رفتند. دختر […]