۵ مهر ۱۳۹۷

خونه‌ی پشتی

آنه فرانک راوی کتاب «خونه‌ی پشتی» دختری نوجوان که در زمان آلمانی نازی مجبور می‌شود چند سال از ترس اسارت نشدن زندگی مخفیانه‌ای را به همراه […]