۵ مهر ۱۳۹۷

پاموک و هنر داستان نویسی

چرا می‌نویسید؟ می‌نویسم چون فقط با تغییر دادن زندگی واقعیم می‌توانم سهمی از آن داشته‌باشم. می‌نویسم چون دیگران را می‌خواهم. می‌نویسم چون بیش از هر چیز […]