۷ مهر ۱۳۹۷

باید پوسیدگی را از بین برد.

مصاحبه‌ی مجله‌ی «تلاش» با بهمن محصص شماره‌ی ۱۳ ، آبان و آذر ۱۳۴۷ تلاش: پیش‌تر شما را به عنوان یک نقاش می‌شناختیم که در چند نمایشگاه […]